Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Bli medlem i Parasport Sverige

Om medlemskap i Parasport Sverige

Att godkänna en förening i Parasport Sverige är detsamma som att etablera den i idrottsfamiljen i Sverige, i Riksidrottsförbundet (RF) och även internationellt i Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK) samt Internationella paralympiska kommittén (IPC). Hos RF kan du läsa mer om att bilda idrottsförening. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medlemskap i Parasport Sverige/Svenska Parasportförbundet kostar föreningen 400 kronor per år. Därutöver kan det aktuella distriktsförbundet komma att ta ut en avgift.

En förenings medlemskap har ett värde

 • Idrottsföreningen (IF) har både skyldigheter och rättigheter gentemot Parasport Sverige, precis som vi har mot idrottsföreningen.
 • Det handlar om trovärdighet – vilka vi vill ha som medlemmar hos oss.
 • Det handlar om fair play – att alla föreningar är medlemmar på rätt grunder med statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) med mera.
 • Parasport Sverige har ett egenansvar att värna om sitt varumärke, genom att ha medlemmar som lever upp till RF:s och förbundets stadgar och värderingar.

Ansökningsprocess

1. Föreningen ansöker om medlemskap hos oss (via RF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2. Parasport Sverige prövar ansökan genom att kontrollera att föreningen:

 • är en ideell förening
 • har fysiska personer som medlemmar (medlemsförteckning)
 • har fysiska personer i sin styrelse (styrelseförteckning)
 • har ett bildandemötesprotokoll
 • har stadgar upprättade på grundval av RF:s stadgemall
 • har ett organisationsnummer
 • har en fungerande postadress och e-postadress
 • bedriver idrottslig verksamhet inom parasportens ramar
 • följer RF:s och Parasport Sveriges stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan
 • följer Parasport Sveriges specifika villkor
 • har ett lämpligt föreningsnamn (förening/klubb/sällskap, ort)
 • har fullgjort sina ekonomiska plikter, betalat avgifter
 • har en hierarkisk uppbyggnad (årsmöten)
 • har en verksamhetsplan
 • har ett årsmötesprotokoll där det finns ett beslut på att föreningen önskar söka medlemskap i Svenska Parasportförbundet (redan etablerad förening)
 • har en verksamhetsberättelse (redan etablerad förening)
 • har en ekonomiredovisning/revisionsberättelse (redan etablerad förening)

3. RF har eventuellt synpunkter på saker de vill åtgärda.

4. Parasport Sverige beviljar eller avslår.
Obs! RF rekommenderar att avslag beslutas av Förbundsstyrelsen (FS), om ärendet går vidare till Riksidrottsnämnden (RIN).

5. RF registrerar föreningen som medlem hos Parasport Sverige. 

Stadgar

Föreningsansökan ska innehålla stadgar som är baserade på RF:s stadgemall.

 • Mallen måste inte följas ordagrant.
 • Föreningens stadgar ska baseras på RF:s stadgemall.
 • Stadgeinnehåll:
 • Föreningens målsättning/ändamål.
 • Föreningens hemvist/ort.
 • Hur medlemmar vinner inträde.
 • Hur medlemsavgiften bestäms.
 • Antalet styrelseledamöter, revisorer och mandattid.
 • Hur styrelsen utses.
 • Om styrelsens beslutsförhet och om beslut.
 • Om räkenskapsår.
 • Om föreningssammanträden – kallelse och beslutsfattning.
 • Ärendehantering på föreningssammanträde – hur fattas beslut?
 • Hur förfara med tillgångarna vid upplösning?
 • Förutsättningar för uteslutning av medlem.
 • Föreningens verksamhetsår ska överensstämma med Parasport Sveriges.
 • Föreningens idrottsliga verksamhet (om den är en del av föreningens övriga verksamhet) ska enligt föreningens stadgar följa RF:s och Parasport Sveriges stadgar.
 • Föreningsstadgar får inte innehålla egna bestraffningsregler.
 • Felaktiga föreningsstadgar är ett av de starkaste skälen till avslag på medlemskapsansökan, alternativt uteslutning av förening.

Publicerad:

Uppdaterad:

Kontakta oss

Kontakta oss

Kom i kontakt med medarbetare på Parasport Sverige. Ring 08-699 60 00.